Beata Garbarczyk

Liczba odwiedzających: 1232
Kierownik ds. zamówień publicznychKierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych odpowiada za przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielanych przez Urząd o wartości przekraczającej wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty określonej w ustawie, powyżej której stosuje się ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, a w szczególności:
- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,
- gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, opracowywanie planu zamówień publicznych na podstawie uchwały budżetowej, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
- publikację ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 18
e-mail: beata.milewska@wyszkow.pl