Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Liczba odwiedzających: 805
Zam. 15.12.2020r., godz. 09:25
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXV/312/20 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 16.12.2020r. do dnia 29.01.2021r. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 16.12.2020r. do dnia 29.01.2021r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowy zakres opracowania projektu planu przedstawiają załączniki graficzne do uchwały nr XXV/312/20 dostępne pod pkt. 16 porządku obrad na stronie internetowej Rady Miejskiej  w Wyszkowie link: http://wyszkow.esesja.pl/posiedzenie/2e5e1e19-4a0d-4

Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu zawiera dział VI analizy do niniejszej uchwały link:https://bip.wyszkow.pl/pliki/ogloszenia/plany_zagosp/2020/22110_dzial_VI_za%20bugiem.pdf