Żaneta Kozak

Liczba odwiedzających: 2521
Naczelnik Wydziału Rozwoju


Z wykształcenia magister zarządzania w zakresie zarządzania publicznego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE, zamówień publicznych i pomocy publicznej. Praca to jej pasja, która wciąż stawia przede nią nowe wyzwania, a ich realizacja daje jej wiele satysfakcji. Od początku  pracy zawodowej związana z samorządem lokalnym. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki cudownych dzieci. Rodzina jest jej siłą napędową. W wolnych chwilach lubi pochylić się nad dobrym kryminałem.

Naczelnik Wydziału Rozwoju odpowiada za:
- realizację zadań w zakresie pozyskiwania dostępnych środków finansowych krajowych i zagranicznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy wykonywanych przez Urząd, w tym środków pomocowych oferowanych przez Unię Europejską,
- zarządzanie procesem realizacji projektów wdrażanych przez wydziały i jednostki organizacyjne Gminy,
- konsultowanie dokumentów strategicznych i programów przygotowywanych przez różne szczeble administracji rządowej i samorządowej,
- inicjowanie i koordynowanie prac związanych z konstruowaniem dokumentów strategicznych dotyczących terenu Gminy Wyszków (z wyłączeniem dokumentów sektorowych), w szczególności: Programu Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2016-2020, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków, Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ich monitoring,
- inicjowanie działań związanych z wyznaczaniem kierunków rozwoju Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem innych planów zrównoważonego rozwoju,
- pozyskiwanie i analiza informacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz terenu wiejskiego Gminy na potrzeby realizowanych przez wydział zadań i opracowywanych programów i strategii,
- wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR),
- wprowadzanie i koordynowanie procesów związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym,
- przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ oraz ich przekazywanie drogą elektroniczną,
- wydawanie zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących działalności gospodarczej będących w zasobach archiwalnych Urzędu Miejskiego,
- wydawanie decyzji (licencji) w zakresie przewozu osób taksówką,
- przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 42
e-mail: zaneta.kozak@wyszkow.pl