Iwona Kozon

Liczba odwiedzających: 811
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami


Abiturientka Akademii Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Administracji, posiada tytuł magistra Nauk Politycznych o kierunku Współczesne Stosunki Międzynarodowe tej samej uczelni. Pracownik z 20 – letnim stażem pracy w samorządzie gminnym. Doświadczony praktyk w realizacji projektów rozwoju gospodarczego samorządu, głównie w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. Ławnik Sądu Okręgowego w Ostrołęce w kadencji 2016-2019. 

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za sprawy:
- planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym wnioskowanie do odpowiednich organów o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należących do kompetencji Gminy określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- gospodarki leśnej określonej w ustawie o lasach,
- numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa placów i ulic,

Kontakt:
tel.: 29 743 77 06
e-mail: iwona.kozon@wyszkow.pl