Zawiadomienie o oględzinach

Liczba odwiedzających: 44
Burmistrz Wyszków
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

PGN.6131.106.2020

Zawiadomienie o oględzinach

Na podstawie art. 83a ust. 7 i 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10.45 odbędą się oględziny 1 sztuki drzewa gatunku leszczyna, 1 sztuki drzewa gatunku sosna, 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny i 3 sztuk drzew gatunku lipa rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 5599/24 w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej 135 planowanych do usunięcia, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość”.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 29 maja 2020 r.
Oględziny rozpoczną się na działce nr 5599/24 przy ul. Pułtuskiej 135 o wskazanej powyżej godzinie.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski