Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Liczba odwiedzających: 55
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
PGN.6131.106.2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku leszczyna, 1 sztuki drzewa gatunku sosna, 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny i 3 sztuk drzew gatunku lipa rosnących na działce nr ew. 5599/24 położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 135.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 29 maja 2020 r.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji oraz o innych czynnościach organu prowadzącego sprawę nastąpi również w formie publicznego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 7 i art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1.
2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W myśl art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski