Nieruchomość do dzierżawy (ul. Daszyńskiego)

Liczba odwiedzających: 786
Zam: 2.03.2020r., godz. 08.21
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części działki nr 5897/20 o pow. 10m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Ignacego Daszyńskiego (obok Pawilonu Handlowego „Tęcza”), z przeznaczeniem pod kiosk handlowy – sprzedaż lodów – wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego 200,00zł netto (wadium 50,00zł) – okres dzierżawy od 01.04.2020r. – 20.10.2020r.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 18 marca 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie z adnotacją: „Przetarg w dniu 18.03.2020r. ul. Daszyńskiego”, najpóźniej do dnia 13 marca 2020r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17.