Ogłoszenie w sprawie sporządzenia MPZP miasta Wyszkowa dla dz. przy ul. Leśnej

Liczba odwiedzających: 837
Ogłoszenie w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Wyszkowa dla działek obszaru przemysłowego położonego przy ulicy Leśnej – obejmujący obszar między ul. Leśną i Przemysłową oraz ogródki działkowe i bocznicę kolejową.
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie 

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla działek obszaru przemysłowego położonego przy ulicy Leśnej – obejmujący obszar między ul. Leśną i Przemysłową oraz ogródki działkowe i bocznicę kolejową.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XVIII/198/20 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla działek obszaru przemysłowego położonego przy ulicy Leśnej.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 19.02.2020r. do dnia 20.03.2020r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla działek obszaru przemysłowego położonego przy ulicy Leśnej.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i zgłaszać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od 19.02.2020r. do 20.03.2020r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Szczegółowy zakres opracowania projektu planu zawierają załączniki graficzne do uchwały
nr XVIII/198/20 dostępne na stronie internetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie:

http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/74021/uchwala-przystapienie-do-sporzadzenia-planu-dla-dzialek-obszaru-przemyslowego_678618.pdf