Nieruchomość do dzierżawy (ul. Wąska)

Liczba odwiedzających: 576
Zam: 20.12.2019r., godz. 14.03
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki nr 4802/1 o pow. 26 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej z przeznaczeniem pod ekspozycje rowerów przed sklepem w zadaszonym stojaku rowerowym – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 156,00 zł netto miesięcznie (wadium 50,00 zł) – okres dzierżawy od 14.01.2019 r. do 31.12.2022 r.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją „Przetarg w dniu 13 stycznia 2020 r. ul. Wąska”, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2020 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.