Nieruchomości do dzierżawy (ul. Dworcowa)

Liczba odwiedzających: 592
Zam: 6.11.2019r., godz. 9.38
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.

Przedmiotem dzierżawy jest 36 pawilonów handlowych stanowiących własność Gminy Wyszków, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Nieruchomość położona jest w Wyszkowie przy ul. Dworcowej.
Termin dzierżawy pawilonów handlowych od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Przetarg w formie licytacji zostanie przeprowadzony w dniu 25 listopada 2019 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 pawilon wynosi 400,00 zł (netto) miesięcznie + podatek VAT (23%).

Wadium w wysokości 400 zł, (czterysta złotych) przystępujący do przetargu winni wpłacić na rachunek bankowy 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 najpóźniej do dnia 18 listopada 2019 r.
Wadium pozostanie na rachunku Gminy jako kaucja, w przypadku osób, wyłonionych na dzierżawców pawilonów.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.

Przystępujący do przetargu winni przedstawić dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kopie w/w dokumentów należy złożyć w pokoju 110 w terminie do dnia 18 listopada 2019r.

Opis warunków przetargu można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pok.110), tel. (29) 742-42-01 wew.738.


Warunki przetargu na dzierżawę 36 pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.

1. Umowa zawarta do dnia 31.12.2022 r.
2. Termin wypowiedzenia umowy jeden miesiąc.
3. Każdy pawilon wyposażony w instalację elektryczną, podlicznik, roleta okienna i drzwiowa.
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi – 400,00 zł netto (miesięcznie) + podatek VAT (23%).
5. Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług podawany przez GUS.
6. Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 18.11.2019 r. Wadium pozostanie
na rachunku Gminy jako kaucja, w przypadku osób, które będą dzierżawcami pawilonów.
W przypadku zaległości za dzierżawę pawilonu, kaucja zostanie potracona na poczet czynszu.
7. Przystępujący do przetargu winni posiadać wydruk z Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 15-go każdego miesiąca.
9. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych
z eksploatacją pawilonu, a mianowicie:
- za energię elektryczną w kwocie, która stanowi odczyt z podlicznika;
- za utrzymanie czystości i porządku w pawilonie oraz wokół pawilonu, zawarcie umowy
na odbiór odpadów i dostarczenie kserokopii do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie pok. 110
przed podpisaniem umowy;
- drobne naprawy i remonty;
- ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od wszelkich ryzyk.