Nieruchomość do dzierżawy (ul. KEN)

Liczba odwiedzających: 651
Zam: 14.10.2019r., godz. 9.42
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części działki nr 2606/2 o pow. 20 m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 80,00 zł netto miesięcznie (wadium 15,00 zł) – okres dzierżawy od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r.
Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126 A- sala ślubów).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją ”Przetarg w dniu 30 października 2019 r. ul. Komisji Edukacji Narodowej”, najpóźniej do dnia 23 października 2019 r. na rachunek bankowy nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.
Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój nr 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie:bip.wyszkow.pl.