Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Wnioski o stypendium szkolne

(Zam: 23.08.2018 r., godz. 14.10)
Do 15 września 2018 r. w wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (pokój 8A na parterze budynku) przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne.
 • Wniosek mogą złożyć:
  - rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
  - pełnoletni uczeń,
  - dyrektor szkoły,
  - stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

 • Pomoc materialna przysługuje:
  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508).
  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ww. ustawy.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. "500").

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 255 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.