Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Świadczenie wychowawcze - realizacja rządowego programu

(Zam: 14.03.2016 r., godz. 12.15)
Świadczenie wychowawcze wprowadziła ustawa z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawodawca na samorządy gminne scedował obowiązek jej wprowadzenia i realizacji.
W gminie Wyszków mieszka około 2343 rodzin, w których jest więcej niż jedno dziecko. Liczba dzieci do 18. roku życia na naszym terenie to około 8400. Ze świadczeń rodzinnych w OPS korzysta blisko tysiąc rodzin. W ramach świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko kryterium dochodowe zostało zmienione w porównaniu do tego obowiązującego w świadczeniach rodzinnych (z 674 na 800 zł) - stąd zakładamy, że ze świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko może zechcieć skorzystać około tysiąca kolejnych rodzin. Szacujemy, że liczba rodzin, które postanowią złożyć wniosek i skorzystać ze świadczenia na pierwsze i pozostałe dzieci w gminie Wyszków wynosić będzie około 3,5 tysiąca.

Od momentu uchwalenia ustawy samorządy mają siedem tygodni na przygotowanie się do realizacji programu: przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń, zatrudnienie i przeszkolenie kadry, instalację systemów informatycznych, zorganizowanie obiegu dokumentów i pracy przy obsłudze i realizacji wniosków.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ Gminy Wyszków w przygotowaniach do realizacji świadczenia

 • 16 lutego burmistrz Wyszkowa powołał zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i zdecydował, że w gminie Wyszków realizacją ustawy zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Na czele zespołu stanęła Agnieszka Mróz, dyrektor OPS, a w jego składzie znaleźli się urzędnicy ośrodka, a także urzędnicy urzędu miejskiego. Zadania podzielone zostały na te związane z finansowaniem świadczenia i jego obsługi, logistyką i infrastrukturą, kadrą i obsługą merytoryczną, polityką informacyjną oraz obsługą informatyczną.

 • 17 lutego opublikowany został tekst ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 • 18 lutego zespół na swoim kolejnym posiedzeniu zaplanował przebieg prac remontowych w budynku WOSiR (dawna część restauracyjna), gdzie decyzją burmistrza zlokalizowane zostało Centrum dla Rodziny, jako miejsce realizacji świadczenia. Wyszkowski OPS nie jest w stanie w swojej obecnej siedzibie prowadzić dodatkowej obsługi interesanta, konieczne było wskazanie innej lokalizacji. Na mocy umowy najmu pomiędzy WOSiR, a OPS ośrodek korzystać będzie z dawnej części restauracyjnej. W krótszej perspektywie do budynku WOSiR przy ul. Kościuszki przeniesiony zostanie dział świadczeń rodzinnych OPS (maj-czerwiec 2016), a w dłuższej (do końca 2017 roku) - cały ośrodek.

 • 19 lutego przedstawiciele zespołu na czele z przewodniczącą wzięli udział w szkoleniu w Warszawie, w dotyczącym realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Spotkanie otworzyła minister Elżbieta Rafalska oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

 • 23 lutego rozpoczęły się prace demontażowe w części budynku WOSiR przewidzianej pod realizację świadczenia wychowawczego, pracami demontażowymi zajęli się pracownicy grupy interwencyjnej pod kierownictwem Andrzeja Gelo.

 • 26 lutego zespół przyjął schemat zatrudnienia pracowników, którzy będą zajmować się realizacją świadczenia

 • 2 marca rozpoczął się remont pomieszczeń, w wyniku zapytania ofertowego wyłoniona została firma Moderator z Wyszkowa, która zaproponowała kwotę 63 tysięcy złotych. Jednocześnie z rozpoczęciem remontu złożone zostały zapytania na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego.


 • 4 marca na posiedzeniu zespół ustalił zakres prac i wyposażenia informatycznego, wraz z harmonogramem działań informatyków w zakresie instalacji systemów i stanowisk pracy w Centrum dla Rodziny. To jeden z najtrudniejszych obszarów związanych z realizacją świadczenia.

 • 14 marca samorząd rusza z kampanią informacyjną dotyczącą świadczenia wychowawczego, korzystając ze wszystkich swoich komunikatorów, od 21 marca kolportowana będzie ulotka informacyjna dotycząca zasad realizacji świadczenia, uruchomiony zostanie telefon, gdzie również urzędnicy będą informować o zasadach świadczenia

 • 18 marca planowane jest szkolenie dla wszystkich pracowników, którzy w gminie Wyszków obsługiwać będą proces realizacji świadczenia wychowawczego

 • 21 marca planowane jest zakończenie prac remontowych – upływa termin zgodnie z umową z firmą Moderator.

 • do 24 marca planowany jest montaż wyposażenia i instalacja sprzętu komputerowego

 • do 25 marca zakładamy zakończenie przygotowań techniczno – logistycznych

 • 1 kwietnia godz. 8.00 – rozpoczęcie wydawania druków i przyjmowania wniosków oraz realizacji świadczenia wychowawczego.

  KOSZTY

  Zaplanowana (prognozowana- bo ostatecznie zgodnie z ustawą 2% kwoty wypłaconych środków) kwota dotacji na koszty realizacji programu „Rodzina 500+”: 312.191 zł (kwiecień – grudzień 2016).
  Ze środków tych mogą być finansowane wydatki związane z realizacją programu "Rodzina 500+", w szczególności: wyposażenie, dostosowanie pomieszczeń, wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup druków i opłaty bankowe, czynsze za lokale, ochrona obiektu, opłaty za media.
  Obecnie posiadamy tylko szacunki osób, które skorzystają ze świadczenia. Świadczenie nie jest obligatoryjne, jego uzyskanie wymaga złożenia wniosku. Zatem również znaczna część kosztów zmiennych (opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe) jest trudna do oszacowania. Realny poziom kosztów będzie możliwy do wyliczenia po 2-3 miesiącach funkcjonowania programu.

  Na chwilę obecną założyliśmy, że wydatki na koszty realizacji programu w 2016 roku powinny zamknąć się w otrzymanej dotacji, tj. w kwocie: 312.191 zł. W przypadku zadań zleconych, nasze doświadczenia wskazują jednak, że istnieje ryzyko, że środki na obsługę będą niewystarczające i brakującą kwotę będzie musiała dopłacić Gmina Wyszków.

  Warto również wspomnieć, że świadczenie wychowawcze będzie w gminie Wyszków funkcjonowało w ramach działu świadczeń rodzinnych. Uruchomienie nowych usług oprócz wydatków bezpośrednich wiąże się także z dodatkowymi wydatkami dotyczącymi samego OPS - np. wymiana oprogramowania serwera i stacji roboczych – po to by umożliwić sprawne funkcjonowanie zwiększonej ilości urządzeń informatycznych. Konieczne jest również wykonanie bezpośredniego połączenia sieciowego między OPS a wydzieloną lokalizacją.

  ZATRUDNIENIE

  Priorytetem Gminy Wyszków jest sprawna obsługa świadczenia, stąd do bezpośredniej obsługi interesanta w pierwszym okresie planujemy sześć stanowisk urzędniczych. Ponieważ spodziewamy się dużej liczby interesantów musimy założyć, że w pierwszym okresie urzędnicy bezpośrednio przyjmujący wnioski nie będą w stanie dodatkowo ich rozpatrywać. Stąd niezbędne są także dodatkowe osoby zajmujące się realizacją wniosku i przygotowywaniem decyzji – aby mieszkańcy jak najszybciej owe decyzje otrzymywali i w ślad za nimi kwoty świadczeń.
  W celu obsadzenia stanowisk ogłoszone zostały nabory na trzy stanowiska urzędnicze. W pierwszej fazie zakładamy, że w Centrum dla Rodziny pracować będzie kilkanaście (9-12) osób. Trzy osoby wyłonione zostaną w ramach wspomnianego naboru, dwie zatrudnione zostaną w ramach prac interwencyjnych (dofinansowanych ze środków PUP), dwóch stażystów wspierać będzie działania pracowników etatowych. Dodatkowo przewidziane jest przesunięcie pracowników OPS stosownie do potrzeb, co najmniej dwóch. Wspomagać się będziemy pracownikami Urzędu Miejskiego i OPS ( w związku z wydłużeniem czasu pracy Centrum), na podstawie umów zleceń.
  Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, aby kadra była przygotowana do sprawnej obsługi interesanta, przygotowywania decyzji administracyjnych oraz pracy z danymi wrażliwymi.

  Jak otrzymać świadczenie wychowawcze? - krok po kroku

  1. Pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze – wnioski będą dostępne w Centrum dla Rodziny (ul. T. Kościuszki 54, budynek WOSiR), OPS, ale także w sekretariatach wszystkich gminnych szkół i przedszkoli oraz wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego
  2. Wypełnić formularz wniosku – pamiętając o uważnym przeczytaniu wszystkich pouczeń w nim zawartych. Gmina przygotuje wzór wypełnionego wniosku, by ułatwić świadczeniobiorcom załatwianie formalności.
  3. Złożyć wniosek w Centrum dla Rodziny (ul. T. Kościuszki 54, budynek WOSiR) - Wnioski będzie można składać od 8.00 do 20.00 (dni robocze) . Wniosku nie trzeba składać osobiście.
  4. Na złożenie wniosku są trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech pierwszych miesięcy, więc do 1 lipca, rodzice dostaną wyrównanie wstecz - od 1 kwietnia. Oczywiście do programu można dołączyć w każdym momencie, ale składając wniosek po 1 lipca, nie będzie obowiązywać wyrównanie.
  5. Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną. Z informacji z Ministerstwa wynika, że istnieją cztery kanały na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej:
  1) portal Emp@tia (wnioski.mpips.gov.pl)*
  2) elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP, epuap.gov.pl)*
  3) Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS, pue.zus.pl)*/**
  4) internetowa bankowość elektroniczna***
  * - wymagane posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego
  ** - wymagane potwierdzenie profilem niezaufanym - konieczna wizyta w najbliższej jednostce terenowej ZUS.
  *** - wybrane banki

  6. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest podstawą do jego wypłaty. Każdy wnioskodawca, któremu zostanie przyznane świadczenie, otrzyma je drogą pocztową. Na wydanie decyzji organ ma trzy miesiące.
  7. Wypłata świadczenia. Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie bezpośrednio na konto rodzica lub gotówką w okienku pocztowym..
  8. Prawo do świadczenia będzie ustalane od kwietnia do września 2017, a potem na rok – od 1 października do 30 września.

  Dlaczego Centrum dla Rodziny ?

  Administracyjnie sprawa wygląda tak: w budynku WOSiR, na podstawie umowy najmu, zorganizowana zostanie część działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby uprościć nazewnictwo i uniknąć tego, że petenci będą krążyć pomiędzy siedzibą OPS na ul. 3 Maja, budynkami WOSiR przy Kościuszki i Geodetów postanowiliśmy nazwać miejsce realizacji świadczenia "Centrum dla Rodziny". Będziemy intensywnie informować mieszkańców, że mieści się ono przy ul. T. Kościuszki 54 i tam załatwiane będą wszystkie formalności związane ze świadczeniem wychowawczym.

  Dla mieszkańca

  Bardzo istotne jest dla nas, by każdy uprawiony mieszkaniec, który będzie chciał ubiegać się o świadczenie wychowawcze, najsprawniej mógł załatwić związane z tym formalności. Stąd dokładamy wszelkich starań, aby zarówno pomieszczenia ku temu przygotowane były przyjazne, jak też kadra obsługująca działała profesjonalnie. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie mieszkańców świadczeniem jest bardzo duże i zapewne nie uda się uniknąć kolejek, ale pracujemy nad tym, by tę obsługę maksymalnie usprawnić (choćby przez pomoc stażystów w wypełnianiu wniosków, wzór wypełnionego wniosku), a oczekiwanie w kolejce było jak najmniej uciążliwe (kącik malucha i telewizor w sali, w której petenci będą oczekiwać na obsługę).

  Co jeszcze warto wiedzieć o świadczeniu wychowawczym ?

 • Dziecku, które skończy 18 lat nie przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 złotych
 • W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie otrzyma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem
 • Kryterium dochodowe dotyczy tylko rodziców, którzy ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko
 • Kwota 500 złotych to kwota, od której nie będą odprowadzane podatki, to kwota bezpośrednio dla rodziny.
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 4772 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.