Usuwanie azbestu - nabór wniosków

Data: 16.10.2019 r., godz. 09.29    429
Urząd Miejski w Wyszkowie przyjmuje w dniach od 17 do 18 października 2019r. wnioski o objęcie dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dofinansowanie polega na bezpłatnym odbiorze zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Gmina Wyszków nie udziela dotacji na demontaż wyrobów zawierających azbest oraz na nowe pokrycie dachowe. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- wniosek (z określeniem ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru w roku 2019),
- informację o wyrobach zawierających azbest (wszystkich na terenie posiadanej nieruchomości),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przygotowania i realizacji wniosku
- oświadczenie, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków wykorzystywanych o działalności zarobkowej.

Nabór ma charakter uzupełniający. Ze względu na ograniczone środki finansowe o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosków. Uwzględniane będą tylko kompletne wnioski zawierające wszystkie wymagane załączniki złożone przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą upoważnienie do reprezentowania.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 743 77 04, adresem e-mail: odpady@wyszkow.pl lub osobiście w pokoju 113 Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.