Obowiązek zgłoszenia wymiany źródeł ciepła przez właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych

Data: 24.01.2022 r., godz. 13.35    658
Informujemy o obowiązku przekazania do Urzędu – przez osoby fizyczne - deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Obowiązek zgłoszenia wymiany źródeł ciepła przez właścicieli i zarządców budynków


Informujemy o obowiązku przekazania do Urzędu deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Obowiązek ten wynika z §19 uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Deklaracje zbierane są za 2020 r. i 2021 r. Należy przekazać je do tut. Urzędu lub przesłać za pomocą platformy ePUAP – w terminie do dnia 25 stycznia 2022r.

Deklaracja powinna zawierać następujący zakres informacji:

1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby.
2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła.
3. Numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu.
4. Adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada.
5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie.
6. Powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła.
7. Koszt wymiany.
8. Źródła finansowania.
9. Data rozpoczęcia i zakończenia wymiany.
10. Informacja dot. przeprowadzonej termomodernizacji budynku (data).

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 126,
tel. 29 743 77 92