Jest piękniej i bardziej zielono!

Data: 20.02.2021 r., godz. 14.43    213
W 2017 roku Gmina Wyszków pozyskała ponad 5,5 miliona złotych na projekt zagospodarowania terenów zieleni miejskiej. W tym roku zrealizujemy ostatni etap prac w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wyszków poprzez stworzenie nowych i zagospodarowanie obecnych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne.
Realizacja projektu, poza oczywistym wpływem na wizerunek naszego miasta, ma ogromne znaczenie środowiskowe. Zastosowaliśmy proekologiczne rozwiązania technologiczne:

- ułożenia na ścieżkach pieszych nawierzchni mineralnych,
- gęstsze pokrycie terenu szatą roślinności - większa ilość wody zostaje zatrzymana w gruncie co przekłada się na zmniejszenie spływu powierzchniowego wód.
- umocnienie skarpy zlokalizowanej w Parku Karola Ferdynanda Wazy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem,
- dzięki właściwemu doborowi roślinności projekt przyczyni się do ograniczenia hałasu - roślinność stworzy bariery ochronne tłumiące hałas.
- odpowiednio dobrana roślinność wpłynie na poprawę jakości powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszając cyrkulację powietrza oraz stwarzając naturalne bariery ochronne przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

W 2021 roku wykonamy ostatnie zadanie w ramach Projektu – zagospodarowanie terenu przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, a o tym co zrealizowaliśmy do tej pory w ramach projektu dowiedzą się Państwo z grafik.