Założenia do budżetu Gminy Wyszków na 2020 rok.

Data: 10.09.2019 r., godz. 15.00    1347
Założenia do projektu budżetu Gminy Wyszków na rok 2020 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulacje wewnętrzne a także zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2019 r. „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2020”.

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu Gminy Wyszków na 2020 rok będą
parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w tym w
szczególności:
- realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto – 103,7 %
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 %

Decydujący wpływ na planowanie budżetu na przyszły rok mają dokonane przez władze centralne zmiany w podatku PIT – co w przypadku naszej gminy wg wyliczeń Związku Miast Polskich przyczyni się do obniżenia już w 2018 roku naszych dochodów z tego tytułu o około 5,6 mln. zł. Ważne dla naszych finansów są również obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, w tym w zakresie wynagrodzeń w oświacie. Warto również przypomnieć, że samorząd gminny obowiązują reguły wydatkowe, wyznaczające nieprzekraczalne limity wydatków. Aby zrekompensować choćby częściowo, negatywne skutki zmian konieczna będzie aktualizacja stawek podatków i opłat lokalnych. Niezbędne będą również działania mające na celu utrzymanie niskiej dynamiki lub nawet obniżenie wydatków bieżących – co powinno przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Gminy Wyszków.

W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy.

Priorytetem w zakresie inwestycji będą zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w szczególności budowa dróg z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budowa sali gimnastycznej w Leszczydole Starym ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dalszej kolejności, w miarę możliwości budżetu, będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz pozostałe zadania inwestycyjne


W 2020 roku, poza wyjątkowymi sytuacjami, planowane budżety poszczególnych jednostek i wydziałów nie powinny przekraczać budżetów roku 2019. Oznacza to konieczność priorytetyzacji wydatków z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie efektywności wydatkowania.

Kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów i inne osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim zobowiązane są do przekazania stosownych materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok do 30 września 2019 r.


Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski