Wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Data: 28.10.2020 r., godz. 08.01    178
Urząd Miejski w Wyszkowie przyjmuje w dniach od 28 do 29 października 2020r. wyłącznie droga elektroniczna na adres odpady@wyszkow.pl wnioski o objęcie dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Urząd Miejski w Wyszkowie przyjmuje w dniach od 28 do 29 października 2020r. wyłącznie droga elektroniczna na adres odpady@wyszkow.pl wnioski o objęcie dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dofinansowanie polega na bezpłatnym odbiorze zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Gmina Wyszków nie udziela dotacji na demontaż wyrobów zawierających azbest oraz na nowe pokrycie dachowe. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- wniosek (z określeniem ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru w roku 2020),
- informację o wyrobach zawierających azbest (wszystkich na terenie posiadanej nieruchomości),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przygotowania i realizacji wniosku

Ze względu na ograniczone środki finansowe o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność wypływu wniosków. Uwzględniane będą tylko kompletne wnioski zawierające wszystkie wymagane załączniki złożone przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą upoważnienie do reprezentowania.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 743 77 04.