Założenia do budżetu Gminy Wyszków na 2021 rok

Data: 10.09.2020 r., godz. 15.59    585
Założenia do budżetu Gminy Wyszków na 2021 rok
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY WYSZKÓW NA 2021 ROK.

Założenia do projektu budżetu Gminy Wyszków na rok 2021 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulacje wewnętrzne, a  także zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w lipcu 2020 r. „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2021”.

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu Gminy Wyszków na 2021 rok będą
parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów w tym w szczególności:
- realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto – 104,0 %
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5 %

Budżet Gminy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom, tj: utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług gminnych, dalszemu dynamicznemu rozwojowi Gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz ograniczeniu przyrostu zadłużenia.

W nadchodzącym roku będziemy się musieli zmierzyć z wieloma niekorzystnymi tendencjami, w szczególności reperkusjami pandemii COVID. Na nasze finanse wpływ będą również miały obligatoryjne zmiany w zakresie wynagrodzeń, w tym w zakresie wynagrodzeń w oświacie. Przypomnieć również należy, że samorząd gminny obowiązują reguły wydatkowe, wyznaczające nieprzekraczalne limity wydatków. Do zbilansowania budżetu konieczna będzie aktualizacja stawek podatków lokalnych. Niezbędne będą również działania mające na celu utrzymanie niskiej dynamiki lub nawet obniżenie wydatków bieżących – co powinno przyczynić się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Gminy Wyszków.

W zakresie wydatków bieżących należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy.

Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy w 2021 r., jak i w latach najbliższych, będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Wyszkowa. Podkreślić jednak należy fakt, iż poza kontynuacją dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa czy budowa dróg, coraz większe znaczenie będą miały programy związane z poprawą jakości środowiska naturalnego w szczególności: kanalizacje sanitarne, błękitno-zielona infrastruktura, poprawa jakości powietrza, przeciwdziałanie zachodzącym zmianom klimatu poprzez wdrażanie działań z zakresu tworzonego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

Priorytetem w zakresie inwestycji będą nadal zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w szczególności budowa dróg z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. W dalszej kolejności, w miarę możliwości budżetu, będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz pozostałe zadania inwestycyjne

W 2021 roku, poza wyjątkowymi sytuacjami, planowane budżety poszczególnych jednostek i wydziałów nie powinny przekraczać budżetów roku 2020. Oznacza to konieczność priorytetyzacji wydatków z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie efektywności wydatkowania.

Kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów i inne osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim zobowiązane są do przekazania stosownych materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 rok do 30 września 2020 r.


Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski