Stypendium i wyprawka szkolna 2019/2020

Data: 30.08.2019 r., godz. 12.00    1877
Informacje dotyczące naborów wniosków na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej oraz stypendium na rok 2019/2020.
Wyprawka szkolna 2019/2020

Do 20 września 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna".
W roku szkolnym 2019/2020 wsparciem objęci są uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie obejmuje zakup:
1) podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego dla uczniów uczęszczających do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
2) podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających do:
 • klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
3) materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kwota wsparcia wynosi od 175 zł do 445 zł i zależy od rodzaju niepełnosprawności i typu szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Więcej informacji można znaleźć w:
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U, z 2019 r., poz. 1342),
 • Uchwale Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Stypendium szkolne

W terminie do 15 września 2019 r. w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (pokój 8A na parterze) przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne. Wniosek mogą złożyć:
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500”).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.