Akcja inwentaryzacji systemów grzewczych

Data: 07.08.2020 r., godz. 14.21    194
W lipcu br. Gmina Wyszków pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, na wykonanie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji na terenie gminy. Inwentaryzacja, w ramach której Gmina musi pozyskać dane o sposobie ogrzewania każdego budynku, będzie odbywać się od sierpnia do listopada br.


Szanowni Państwo, 

W lipcu br. Gmina Wyszków pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, na wykonanie inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji na terenie gminy. Obowiązek wykonania powyższego opracowania wynika z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pózn. zm.) oraz uchwały nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu. Inwentaryzacja, w ramach której Gmina musi pozyskać dane o sposobie ogrzewania każdego budynku, będzie odbywać się od sierpnia do listopada br. W związku z tym mieszkańcy mogą się spodziewać wizyty ankieterów, którzy będą zbierać dane z zabudowy jednorodzinnej.
 
Akcja inwentaryzacji jest prowadzona przez firmę ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu - 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4, na podstawie umowy z Gminą Wyszków. Ankieterzy będą zbierać informacje na temat liczby źródeł ogrzewania, rodzaju i ilości stosowanego paliwa oraz o mocy posiadanych urządzeń. Ponadto ankieterzy będą pozyskiwać informacje odnośnie planowanej zmiany w zakresie posiadanego źródła ciepła, a także informację o ociepleniu budynku i planowanej wymiany pieca w budynku. Ankieterzy będą pracować w terenie zarówno w dni powszednie (w godz. 9.00-20.00), jak i weekendy (10.00-18.00). Ankieta ma charakter anonimowy. Proszę o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji. Ankieterzy są wyposażeni w identyfikatory. W razie jakichkolwiek wątpliwości mieszkańcy mogą dzwonić pod nr 29 743 77 74 lub 789 439 633. Ankietę będzie można również wypełnić online lub pobrać ze strony Urzędu, wydrukować i złożyć w biurze, ul. Aleja Róż 2. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z firmą Atmoterm tel.: 784 439 613 lub o kontakt mailowy: ochrona.srodowiska@wyszkow.pl

Planowana inwentaryzacja  pomoże podjąć właściwe działania w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym pozwoli Gminie na pozyskanie środków niezbędnych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.
Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski