Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, dot. ul. Daszyńskiego i ul. Żytniej.

Data: 21.02.2020 r., godz. 09.00    103
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego dla działek nr 3690/11 i 3690/12 oraz Żytniej dla działki 2576.
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie


OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego dla działek nr 3690/11 i 3690/12 oraz Żytniej dla działki 2576.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XVIII/197/20 z dnia 30 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Centralnej, Stefana Okrzei, Dworcowej, Jana Matejki, Świętojańskiej, Tadeusza Kościuszki, Bankowej, 3 Maja.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 26.02.2020r. do dnia 25.03.2020r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Centralnej, Stefana Okrzei, Dworcowej, Jana Matejki, Świętojańskiej, Tadeusza Kościuszki, Bankowej, 3 Maja oraz Ignacego Daszyńskiego dla działek nr 3690/11 i 3690/12 oraz Żytniej dla działki 2576.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i zgłaszać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od 26.02.2020r. do 25.03.2020r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Szczegółowy zakres opracowania projektu planu zawierają załączniki graficzne do uchwały
nr XVIII/197/20 dostępne na stronie internetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie:

http://wyszkow.esesja.pl/zalaczniki/74021/uchwalaxviii19720_709105.pdf