Uwaga przedsiębiorcy! Upływa termin wniesienia opłaty I raty

Data: 15.01.2020 r., godz. 11.59    867
Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem stycznia 2020r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty I RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Podstawę naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń stanowi pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, złożone przez przedsiębiorcę do 31 stycznia 2020r. Druki oświadczeń można otrzymać w Wydziale Rozwoju Urzędu Miejskiego (pokój Nr 114) lub pobrać ze strony internetowej www.wyszkow.pl.

Opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (numer konta: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003), najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r

Płatności można dokonać w Polskim Banku Spółdzielczym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie, w Punkcie Kasowym PBS w Urzędzie Miejskim, bądź też przelewem na rachunek gminy. O terminie decydować będzie data stempla pocztowego lub potwierdzenie dokonania przelewu w banku bądź przez internet.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ust. 12 pkt 5 (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2277) ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.