Świadczenie dla byłych i obecnych sołtysów

Data: 28.06.2023 r., godz. 11.06    535
Szanowni Państwo, dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Szanowni Państwo,


dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.


Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:


pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.


Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Burmistrza Wyszkowa potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Wyszków.


W związku z powyższym Burmistrz Wyszkowa, na podstawie posiadanych dokumentów  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.


Jeżeli Burmistrz Wyszkowa nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.


W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.


Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia po tym terminie, w pokoju nr 144 (pierwsze piętro).


 


W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa - kliknij aby pobrać


Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - kliknij aby pobrać