Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Sprzedaż nieruchomości (ul. Pułtuska) - UWAGA, PRZETARG ODWOŁANY !

(Zam: 10.04.2017 r., godz. 11.05)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/00001366/7.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1405/1, 1406/3, 1407/3, 1408/3 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 2 164m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 1405/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działki nr 1406/3, 1407/3, 1408/3 położone są na terenie przeznaczonym pod usługi sportu, turystyki i rekreacji. Gmina Wyszków jest w trakcie opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.

Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00zł (wadium 37.000,00zł)

UWAGA: część działek nr 1405/1, 1406/3, 1407/3 znajdują się w zasięgu strefy potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV.
Właściciel sieci ma prawo wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg 16.05.2017r., ul. Pułtuska”, najpóźniej do 11 maja 2017r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
4) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z §12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. 29 743-77-17.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: www.wyszkow.pl.

 • Kliknij i zobacz położenie nieruchomości

 • UWAGA, PRZETARG ODWOŁANY !

  Burmistrz Wyszkowa a podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej, składającej się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1405/1, 1406/3, 1407/3, 1408/3 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 2 164m2), wyznaczony na dzień 16 maja 2017r.
  Przetarg zostaje odwołany w związku z nieukazaniem się ogłoszenia o sprzedaży w prasie lokalnej.
  Nowy termin przetargu został wyznaczony na dzień 8 czerwca 2017r.
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 798 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.