Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Sprzedaż nieruchomości (ul. Leśna)

(Zam: 10.04.2017 r., godz. 11.00)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Leśnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00070526/1, OS1W/00048848/1, OS1W/00069736/6, OS1W/00065414/5, OS1W/00071025/6.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1220, 1221/1, 1222/1, 1223/2, 1224/2 i 1225/2 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 22 367m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi z ciągiem zieleni o charakterze izolacyjno-krajobrazowym.

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.236.700,00zł (wadium 330.000,00zł)

UWAGA: Przez działki przebiega linia energetyczna NN. Właściciel sieci ma prawo wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu. Ponadto przez działki przebiega linia ciepłownicza. Na rzecz PEC ustanowione zostanie nieodpłatnie na czas nieokreślony prawo użytkowania gruntu, polegające na prawie wstępu na nieruchomość w pasie o szerokości 4m wzdłuż przebiegu rurociągu ciepłowniczego, w celu jego eksploatacji, konserwacji i naprawy.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg 20.06.2017r., ul. Leśna”, najpóźniej do 14 czerwca 2017r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
4) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z §12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. 29 743-77-17.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: www.wyszkow.pl

 • Kliknij i zobacz położenie nieruchomości
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 201 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.