Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Sprzedaż nieruchomości (ul. 3 Maja)

(Zam: 17.02.2017 r., godz. 15.10)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków położonych w Wyszkowie, przy ul. 3 Maja dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/00064888/1.
Działki oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:
- 2601/55 o pow. 1363m2 - cena wywoławcza – 280.000,00zł (wadium 42.000,00zł)
- 2601/56 o pow. 3175m2 - cena wywoławcza – 400.000,00zł (wadium 60.000,00zł).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość nr 2601/55 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość nr 2601/56 położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w części pod tereny przeznaczone dla potrzeb usług sportu, rekreacji i turystyki.
Uwaga:
Część na terenach przeznaczonych dla potrzeb usług sportu, rekreacji i turystyki, działki nr 2601/56 położona jest w zasięgu terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w granicy skarpy doliny Bugu, w stanowisku archeologicznym – strefie ochrony konserwatorskiej, w granicy otoczenia zespołu pałacowo – parkowego wpisana do rejestru zabytków. Fragment działki znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią – zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%. Na działce znajduje się orientacyjny przebieg publicznych ciągów pieszych.
Działka nr 2601/55 i część działki nr 2601/56 znajdują się w otoczeniu 200m od obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Przetarg odbędzie się 23 marca 2017r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją: „Przetarg 23.03.2017r. ul. 3 Maja”, najpóźniej do 16 marca 2017r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
4) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).
Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


 • Kliknij i zobacz położenie nieruchomości
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1293 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.